Your Shopping Cart is empty.
{{ (item.variation.media ? item.variation.media.alt_translations : item.product.cover_media.alt_translations) | translateModel }}
{{ 'product.bundled_products.label' | translate }}
{{ 'product.bundle_group_products.label' | translate }}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{item.product.title_translations|translateModel}}
{{ field.name_translations | translateModel }}
{{item.variation.name}}
{{item.quantity}}x
{{addonItem.product.cover_media.alt_translations | translateModel}}
{{ 'product.addon_products.label' | translate }}
{{addonItem.product.title_translations|translateModel}}
{{addonItem.quantity}}x {{ mainConfig.merchantData.base_currency.alternate_symbol + "0" }}

產品價格絕對不是我們的優勢

因為我們不會用低成本或是低品質的原料

來換取更高的商業利潤

 

身為品牌商的我們

同時也是消費者

我們也期待每個產品能夠不斷的升級

有更新更好的原料

一定不吝嗇地分享給大家

 

如果您自覺對生活沒有體悟

請別購買我們的產品

 

我們不說不使用華麗的設計

因為「美的傳遞」是我們給消費者的承諾

生活中就應該要從美的角度出發

設計出美的產品是我們對生活的堅持

如果您同意安婕絲的對品牌的看法,可由下方點入觀看我們的商品與品牌故事↓↓↓